نمونه کار

تورهای گردشگری اورامانات

شرکت در نمایشگاه توانمندی روستائیان و عشایر کشور

کلیپ رونمایی از بسته بندی محصولات پاک باینگان در حاشیه آیین انارانه با حضور اساتید برجسته استان و کشور

آیین شکرگزاری میوه بهشتی انار “انارانه” در باینگان

روغن حیوانی ارگانیک (گوسفندی)

کشک ارگانیک (گوسفندی)

گردو ارگانیک

برپایی سیاه چادر در باینگان

گیوه (کلاش هورامی)

جشنواره سفره ایرانی در کرمانشاه